ETO (extra lehký topný olej)

Všeobecná charakteristika

Extra lehký topný olej je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 % m/m. Pro zlepšení užitných vlastností může obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností (depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty aj. v koncentracích řádově do 0,1 % (m/m). Extra lehký topný olej obsahuje barviva a značkovací látky v souladu s platnou legislativou.

 

 Pozn. Bezpečnostní list najdete ve složce Ke stažení.

 

Základní kvalitativní parametry

Podle zákona č. 356/2003 Sb. (67/548/EHS) je tento výrobek klasifikován jako nebezpečná chemická látka.

 

Základní fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 °C): kapalina

Barva: bezbarvá až žlutá případně se zelenavou opalescencí; po přidání

barviva a značkovací látky červená

Zápach: typický ropný

Hustota při 15 °C: 820 až 860 kg/m3

Rozmezí teplot varu: 180 až 370 °C

Relativní hustota par:cca 6 (vzduch =1)

Rozpustnost ve vodě: nepatrná

Tlak par při 20 °C: < 0,1 kPa

Bod vzplanutí: > 55 °C

Koncentrační meze výbušnosti: spodní: 0,5 % (V/V), horní: 6,5 % (V/V)

Mezní experimentální bezpečná spára:> 0,9 mm

Kinematická viskozita při 40 °C 2,0 až 4,5 mm2/s

Bod tuhnutí: < 0 °C

Bod hoření: < 60 °C

Teplota vznícení: cca 250 °C

 

Použití
Topný olej extra lehký se používá především jako topné médium ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech.


Balení, skladování, doprava
Extra lehký topný olej se dodává obvykle v silničních a železničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci s ETO musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
UN: 1202
Kemler: 30

Základní bezpečnostní údaje
Extra lehký topný olej je hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí nad 55 °C. Jeho páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu.

 

- - -

Xn
R 40-65-66
S (2)-36/37-61-62

 


Naši partneři